Voorwaarden

Algemene voorwaarden domeinnaamverhuur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van het bedrijf Blixem Internet, handelend als Domeinenbank, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
09108796 (“Domeinenbank”) met de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Domeinenbank deze overeenkomst heeft gesloten (“Klant”) welke strekt tot tijdelijk gebruik bij wijze van huur van een domeinnaam (“de Domeinnaam”) door Klant.

Artikel 1. Wijze van contractsluiting

1.1. Klant kan voor een door hem gewenste Domeinnaam een verzoek tot huur indienen bij Domeinenbank. Domeinenbank zal vervolgens per e-mail een aanbod doen waarin de Domeinnaam en de huurprijs is vermeld. Bij dit aanbod kunnen aanvullende voorwaarden zijn gesteld. Deze gaan boven het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
1.2. De overeenkomst tot huur van de verzochte domeinnaam komt tot stand op het moment dat bevestiging van het aanbod door Klant per e-mail naar Domeinenbank is ontvangen.
1.3. Indien meerdere partijen tegelijk een aanbod bevestigen voor dezelfde domeinnaam, is het moment van ontvangst van de e-mails van deze partijen zoals vastgelegd door Domeinenbank beslissend.
1.4. Op verzoek van Domeinenbank dient Klant zo snel mogelijk een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs te verschaffen aan Domeinenbank. Indien deze kopie niet binnen 14 dagen na het verzoek is ontvangen, mag Domeinenbank de overeenkomst beëindigen.
1.5. Klant heeft na bevestiging geen recht de overeenkomst te annuleren. De Wet koop op afstand is niet van toepassing, aangezien deze overeenkomst geen koop of dienstverlening betreft.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Domeinenbank zal na ontvangst van de benodigde informatie van Klant de domeinnaam ten behoeve van Klant beschikbaar maken middels een forwarding naar een andere URL of wijziging van de nameservers.
2.2. Klant kan op ieder moment de forwarding of wijziging van de nameservers voor de gehuurde domeinnaam aan laten passen door een schriftelijk verzoek hiervan in te dienen bij de helpdesk van Domeinenbank.
2.3. Domeinenbank zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich inspannen om de forwarding of wijziging van de nameservers beschikbaar te houden. Domeinenbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist ingevoerde DNS records.

Artikel 3. Gedragsregels en notice/takedown

3.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de domeinnaam de Nederlandse of andere op Klant of Domeinenbank van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
3.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Domeinenbank verboden aan Klant om de domeinnaam te gebruiken op een wijze die:
• onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
• kinderpornografie of bestialiteitspornografie verspreidt of daarbij kennelijk behulpzaam is;
• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert;
• hyperlinks, torrents of verwijzingen mogelijk maakt met (vind plaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
• merkrechten of handelsnamen van derden schendt;
• bijdraagt aan de verspreiding van ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie;
• bijdraagt aan de verspreiding van kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware.
3.3. Klant dient te voorkomen dat de domeinnaam in waarde wordt aangetast. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) dient Klant te voorkomen dat de domeinnaam op enige zwarte lijst terecht komt (zoals bij antispam-lijsten of het Adsense-programma van Google). Indien dit toch gebeurt, verbeurt Klant een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000 plus een boete van EUR 2.500 per dag dat de vermelding op de zwarte lijst blijft staan, zulks onverlet het recht van Domeinenbank om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op Klant. Voorts dient Klant alles in het werk te stellen om de waarde-aantasting ongedaan te maken. Geen boete zal worden opgelegd als Klant kan bewijzen dat de zwartelijst vermelding redelijkerwijs niet aan hem te verwijten valt.
3.4. Indien naar het oordeel van Domeinenbank hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Domeinenbank of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door onjuiste DNS-instellingen, is Domeinenbank gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
3.5. Wanneer Domeinenbank een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Domeinenbank Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Domeinenbank zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Domeinenbank heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Domeinenbank meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Domeinenbank de klacht niet door te sturen.
3.6. Indien Domeinenbank van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de domeinnaam uit de DNS verwijderen of andere maatregelen nemen die zij gepast acht gezien de aard van de overtreding.
3.7. Domeinenbank is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten, en om medewerking te geven aan bevoegd gegeven bevelen van Justitie of andere autoriteiten. Voorts is Domeinenbank gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
3.8. Hoewel Domeinenbank ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Domeinenbank nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4. Vrijwaringen

4.1. Klant vrijwaart Domeinenbank van alle aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam en het gebruik daarvan, behalve voor zover in het volgende lid bepaald. Klant is als enige naar derden toe aansprakelijk voor inbreuken, schenden van rechten en ander onrechtmatig handelen in verband met de domeinnaam.
4.2. Domeinenbank vrijwaart Klant van aanspraken van derden waarbij het geregistreerd houden van de domeinnaam als zodanig (dus los van gebruik of eventuele inhoud) als onrechtmatig jegens deze derden wordt aangemerkt. Wordt in een dergelijk geval bepaald dat Domeinenbank de domeinnaam moet afstaan of opheffen, dan ontvangt Klant het resterende deel van de huurprijs retour.
4.3. Klant is jegens Domeinenbank ten volle aansprakelijk voor alle schade die Domeinenbank lijdt als een bevoegde autoriteit (zoals een rechtbank, overheidsinstantie, arbitragecommissie of krachtens overeenkomst bevoegde geschillencommissie) bepaalt dat de domeinnaam moet worden afgestaan of opgeheven, indien de oorzaak hiervan aan Klant te
wijten is.

Artikel 5. Betaling en facturatie

5.1. Klant zal de verschuldigde huursom steeds vooraf voldoen voor de bij het aanbod vermelde periode, of voor een jaar indien geen periode vermeld is.
5.2. Domeinenbank zal Klant een betalingsbewijs uitreiken voor de huursom.
5.3. Indien een huursom niet binnen 30 dagen na ingang van de huurperiode is voldaan, is Domeinenbank gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 6. Koopoptie

6.1. Uitsluitend indien dit bij sluiting van de Overeenkomst expliciet is afgesproken, heeft Klant de mogelijkheid om houder van de Domeinnaam te worden.
6.2. Deze mogelijkheid bestaat vanaf de begindatum van de Overeenkomst en loopt gedurende de looptijd van de Overeenkomst of tot de einddatum die bij de in lid 1 bedoelde afspraak vermeld is.
6.3. Klant dient deze mogelijkheid uit te oefenen door via het Account of per e-mail bericht hiervan te doen aan Domeinenbank. De datum waarop het bericht is ontvangen door Domeinenbank bepaalt of de uitoefening tijdig is gedaan.
6.4. Na ontvangst van het bericht zal Domeinenbank een aanbod doen voor de overname en de prijs. Dit aanbod is een week geldig, waarna het vervalt. Klant aanvaardt het aanbod door de prijs te betalen binnen de geldigheidsperiode.
6.5. Zo snel mogelijk na ontvangst van de prijs zal Domeinenbank de domeinnaam op naam van Klant overdragen.
6.6. Deze overeenkomst eindigt zodra het aanbod voor overname is aanvaard. Geen restitutie van reeds betaalde huur vindt plaats.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Domeinenbank is naar Klant uitsluitend aansprakelijk voor directe schade in verband met de niet-nakoming van deze overeenkomst.
7.2. Het bedrag dat in geval van aansprakelijkheid van Domeinenbank zal worden uitgekeerd is het bedrag dat aan huur is betaald voor de periode waarin het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.
7.3. De aansprakelijkheid van Domeinenbank wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Domeinenbank onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Domeinenbank ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Domeinenbank in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Domeinenbank.
7.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Domeinenbank.
7.5. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. De Overeenkomst treedt in werking op de in 1.2 bedoelde datum en loopt voor de bij het aanbod vermelde periode, of voor een jaar indien geen periode vermeld is.
8.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor steeds eenzelfde periode als bedoeld in lid 1, tenzij een der partijen tijdig opzegt.
8.3. Klant heeft een opzegtermijn van drie maanden. Domeinenbank heeft een opzegtermijn van drie maanden.
8.4. Domeinenbank mag de Overeenkomst in afwijking van het vorige lid per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) Klant betaalt de huursom niet binnen 30 dagen na aanvang van de verlengperiode;
e) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
8.5. Indien Domeinenbank de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.
8.6. Per direct vanaf de einddatum van de Overeenkomst mag Domeinenbank de Domeinnaam aan eender wie verhuren, inclusief concurrenten van Klant.

Artikel 9. Aanpassen prijzen en voorwaarden

9.1. Domeinenbank behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking bij verlenging van de overeenkomst.
9.2. Domeinenbank heeft het recht de prijs naar eigen inzicht te verhogen bij iedere verlenging van de overeenkomst.
9.3. Wijzigingen en prijsverhogingen worden uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding bekendgemaakt per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Domeinenbank kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Domeinenbank gevestigd is.
10.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
10.4. Onder “schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
10.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Domeinenbank vormen volledig bewijs van stellingen van Domeinenbank en de door Domeinenbank ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
10.6. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.
10.7 Klant dient bij aangaan van de Overeenkomst een werkend e-mailadres op te geven. Domeinenbank mag alle mededelingen in verband met de Overeenkomst naar dit e-mailadres versturen. Klant dient ervoor te zorgen dat e-mailberichten afkomstig van Domeinenbank niet worden geblokkeerd door spam- en dergelijke filters.

Projecten voortgekomen uit onze domeinnamen:

Telefoonboek.nl

Met Telefoonboek.nl vindt u eenvoudig het telefoonnummer, adres en aanvullende informatie van alle bedrijven en personen in heel Nederland.

Openingstijden.com

Vind de openingstijden van alle populaire ketens en winkels in Nederland. Dagelijks worden er nieuwe openingstijden toegevoegd aan de database.

Places.nl

Val op tussen uw concurrenten en trek meer bezoekers aan door de pagina van uw bedrijf volledig te maken. Start vandaag nog met een vermelding op places.nl.

Mokkels.nl

Informatie, nieuws en foto's van bekende en lekkere babes en alles wat sexy Nederland te bieden heeft door en voor liefhebbers ...